Monitor Polski

M.P.1952.A-78.1251

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 sierpnia 1952 r.
w sprawie zwolnienia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych od podatku od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 9, poz. 74) oraz art. 3 ust. 2 i art. 35 ust. 4 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:
§  1. Zwalnia się członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych (zrzeszeń uprawy ziemi, rolniczych spółdzielni wytwórczych, rolniczych zespołów spółdzielczych i rolniczych zrzeszeń spółdzielczych) od podatku od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych:
1) jeżeli nabyte przez członków w drodze spadku, zapisu lub darowizny prawa majątkowe (grunta, budynki, inwentarz bądź wkład pieniężny) zostały wniesione tytułem wkładów do spółdzielni,
2) gdy przedmiotem nabycia są prawa członka spółdzielni, a nabywca wstępuje w prawa członka w tejże spółdzielni.
§  2.
1. Jeżeli przedmiotem nabycia – oprócz majątku stanowiącego wkład gruntowy, budynkowy, inwentarzowy i pieniężny do spółdzielni – są jeszcze inne prawa majątkowe, zwolnieniu od podatku podlega jedynie ta część majątku, która stanowi wkład do spółdzielni.
2. Natomiast w przypadkach gdy tytułem wkładu do spółdzielni wniesiono prawa majątkowe nabyte przez kilka osób ze spadku, zapisu, darowizny (§ 1 pkt 1) albo prawa członka z tytułu wkładu do spółdzielni (§ 1 pkt 2), zwolnieniu od podatku podlega cały wkład majątkowy do spółdzielni bez względu na to, czy wszyscy współwłaściciele, czy też chociażby jeden z nich są członkami spółdzielni.
§  3. Stosowanie wymienionych zwolnień w stosunku do członków spółdzielni zawiązanej w formie zrzeszenia uprawy ziemi uzależnia się od warunku przyjęcia przez te spółdzielnie formy trwałej gospodarki zespołowej w obiekcie gospodarczym, w którego skład wchodzą przedmioty opodatkowania. Spełnienie tego warunku ustala właściwy organ finansowy, przed wydaniem decyzji, na podstawie orzeczenia prezydium powiatowej rady narodowej (wydział rolnictwa i leśnictwa).
§  4. W przypadkach nieodpłatnego nabycia praw majątkowych przez członków spółdzielni, w których obowiązek podatkowy powstał w czasie przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, a należny podatek nie został zapłacony, właściwe organa finansowe uprawnione są do:
1) zaniechania ustalania zobowiązania podatkowego, o ile zobowiązanie to nie zostało dotychczas ustalone,
2) umorzenia zobowiązania podatkowego w granicach uprawnień ustalonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 50, poz. 362), gdy zobowiązanie to zostało już ustalone.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.