Zwolnienia od cła oraz od ograniczeń osób zatrudnionych lub uczących się za granicą.

Monitor Polski

M.P.1974.3.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 30 grudnia 1973 r.
w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń osób zatrudnionych lub uczących się za granicą.

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie określa zasady zwolnień od cła przywozowego i ograniczeń przywozowych osób zamieszkałych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które:
1)
pracują w uspołecznionych zakładach pracy Niemieckiej Republiki Demokratycznej, otrzymują dochody w walucie tego państwa i przekraczają granicę codziennie lub okresowo,
2)
pracują w uspołecznionych zakładach pracy i instytucjach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a na podstawie międzynarodowych porozumień wykonują swoje zadania w Niemieckiej Republice Demokratycznej, przebywają w tym państwie czasowo oraz otrzymują dochody w walucie tego państwa,
3)
studiują, wykonują działalność naukową lub odbywają staż w instytucjach Niemieckiej Republiki Demokratycznej, uzyskują dochody w walucie tego państwa i zamieszkują czasowo w tym państwie.
1.
Osobom określonym w § 1 zwalnia się od cła przywozowego i ograniczeń przywozowych towary przeznaczone do ich potrzeb osobistych, potrzeb członków ich rodzin, jak również potrzeb osób, w stosunku do których ciąży na nich ustawowy obowiązek alimentacyjny, jeżeli wartość przywożonych towarów mieści się granicach otrzymanych dochodów.
2.
Niezależnie od zwolnień określonych w ust. 1, zwolnieniu od cła przywozowego i ograniczeń przywozowych podlegają nagrody rzeczowe otrzymane w związku z zatrudnieniem, studiami, działalnością naukową lub odbywanym stażem.
Zwolnienia, o których mowa w § 2, nie mają zastosowania do:
1)
towarów, których rodzaj i ilość wskazują na ich handlowy charakter,
2)
samochodów,
3)
spirytusu,
4)
innych napojów alkoholowych przywożonych w przesyłkach,
5)
innych napojów alkoholowych przywożonych bezpośrednio ze sobą przez osoby określone w § 1 w ilości większej niż 1 butelka o pojemności do 1 litra
Zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 1, stosuje się do towarów przywożonych:
1)
bezpośrednio przez osoby, o których mowa w § 1,
2)
w przesyłkach nadanych do przewozu publicznemu przedsiębiorstwu przewozowemu zajmującemu się przewozem towarów przez granicę państwową,
3)
w przesyłkach przekazanych za pośrednictwem osób trzecich,
4)
w przesyłkach przekazanych do przewozu pocztowego.
Zwolnienia przewidziane w niniejszym zarządzeniu stosuje się:
1)
w wypadku określonym w § 4 pkt 1 - po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez zakład pracy, instytucję lub uczelnię w Niemieckiej Republice Demokratycznej lub polski zakład pracy albo polską instytucję delegującą pracownika stwierdzającego fakt zatrudnienia lub nauki w Niemieckiej Republice Demokratycznej i otrzymania wynagrodzenia albo innych dochodów w walucie tego państwa,
2)
w wypadkach określonych w § 4 pkt 2 i 3 - na podstawie dołączonego do przesyłki zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1, jeżeli urząd celny Niemieckiej Republiki Demokratycznej potwierdził w nim fakt dokonania odprawy celnej przez odciśnięcie stempla kontrolnego i odnotowanie daty odprawy celnej,
3)
w wypadku określonym w § 4 pkt 4 - na podstawie dołączonej do przesyłki deklaracji celnej pocztowej, stosowanej w międzynarodowym obrocie pocztowym, w której zakład pracy lub instytucja zatrudniająca pracownika potwierdziła fakt zatrudnienia, a urząd celny Niemieckiej Republiki Demokratycznej potwierdził dokonanie odprawy celnej przez odciśnięcie stempla kontrolnego i odnotowanie daty odprawy celnej.
Przepisy zarządzenia nie dotyczą członków personelu polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, konsularnych i handlowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 28 marca 1974 r. (M.P.74.11.85) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 1974 r.