Monitor Polski

M.P.2017.991

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 114 ust. 1 w związku z art. 140 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946) postanawia się, co następuje:
§  1.  Zwołuje się Zgromadzenie Narodowe w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.  Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w Warszawie w sali posiedzeń Sejmu dnia 5 grudnia 2017 r. o godz. 1500.
§  3.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.