Zniesienie niektórych funduszy celowych.

Monitor Polski

M.P.1990.33.261

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 1990 r.

UCHWAŁA Nr 109
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 1990 r.
w sprawie zniesienia niektórych funduszy celowych.

Na podstawie art. 97 pkt 1 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, poz. 131 i Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 32 i Nr 34, poz. 178) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Znosi się następujące fundusze:
1)
fundusze mieszkaniowe Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
2)
fundusz mieszkaniowy Ministerstwa Sprawiedliwości,
3)
fundusz odnowy uzbrojenia i sprzętu techniczno-wojskowego,
4)
fundusz odtworzeniowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
5)
fundusz pomocy rodzinie,
6)
fundusz finansowania spraw geologicznych,
7)
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytkowej Kopalni Soli "Wieliczka",
8)
Centralny Fundusz Przeciwalkoholowy i wojewódzkie fundusze przeciwalkoholowe,
9)
fundusz rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach (centralny i terenowy),
10)
Fundusz Ochotniczych Hufców Pracy.
Zadania finansowane ze środków funduszy wymienionych w § 1 będą finansowane odpowiednio ze środków budżetu państwa lub budżetów gmin, stosownie do przepisów prawa budżetowego i innych ustaw.
1.
Nie wykorzystane środki pieniężne, wierzytelności i pozostałe składniki majątkowe oraz zobowiązania funduszy wymienionych w § 1 podlegają przekazaniu według stanu na dzień 31 grudnia 1990 r. na rzecz jednostek dysponujących rachunkami dochodów odpowiednio budżetu państwa lub budżetów gmin, przewidzianych na finansowanie zadań zniesionych funduszy.
2.
Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 5 dni od dnia sporządzenia przez dysponenta funduszu sprawozdania finansowego za 1990 r.
3.
Minister Finansów, w razie wątpliwości, rozstrzyga, która z jednostek przejmuje nie wykorzystane środki pieniężne, wierzytelności i pozostałe składniki majątkowe oraz zobowiązania zniesionego funduszu.
4.
Środki finansowe pozostające na koniec 1990 r. na rachunkach centralnego i wojewódzkich funduszy przeciwalkoholowych zostaną zadysponowane odrębnie przez Ministra Finansów.
W uchwale nr 260 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie dalszego rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy (Monitor Polski Nr 31, poz. 267, z 1984 r. Nr 1, poz. 4, Dz. U. z 1987 r. Nr 2, poz. 9 i Monitor Polski z 1989 r. Nr 3, poz. 27) skreśla się § 13.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 303 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1974 r. w sprawie funduszów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Monitor Polski Nr 42, poz. 251),
2)
uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie funduszu mieszkaniowego Ministerstwa Sprawiedliwości (Monitor Polski Nr 5, poz. 34),
3)
uchwała nr 59/79 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1979 r. w sprawie utworzenia funduszu odnowy uzbrojenia i sprzętu techniczno-wojskowego,
4)
uchwała nr 150/80 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1980 r. w sprawie utworzenia "Funduszu odtworzeniowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych",
5)
uchwała nr 1/82 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia funduszu pomocy rodzinie, zmieniona uchwałą nr 86/83 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1983 r.,
6)
uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1982 r. w sprawie funduszu finansowania prac geologicznych (Monitor Polski Nr 17, poz. 139 i z 1984 r. Nr 22, poz. 149),
7)
uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie funduszu surowców wtórnych (Monitor Polski Nr 8, poz. 48 i z 1984 r. Nr 19, poz. 133),
8)
uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 8 września 1983 r. w sprawie utworzenia Narodowego Funduszu Ochrony Zabytkowej Kopalni Soli "Wieliczka" (Monitor Polski Nr 31, poz. 170),
9)
uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. w sprawie utworzenia centralnego funduszu oszczędnościowego paliw, energii, surowców i materiałów (Monitor Polski Nr 36, poz. 202),
10)
uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie funduszu przeciwalkoholowego (Monitor Polski Nr 41, poz. 236 i z 1988 r. Nr 37, poz. 341),
11)
uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1984 r. w sprawie funduszu rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach (Monitor Polski Nr 28, poz. 187 i z 1988 r. Nr 36, poz. 327).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1991 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 3 i 4 oraz § 5 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.