Monitor Polski

M.P.1952.A-6.62

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU SKUPU I KONTRAKTACJI
z dnia 28 listopada 1951 r.
w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).

Na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o planowym skupie zbóż (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 299) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się na okres do dnia 14 lipca 1952 r. na terenie powiatów:
1) nowotarskiego w województwie krakowskim,
2) oświęcimskiego w województwie krakowskim,
3) strzeleckiego w województwie opolskim,
4) opoczyńskiego w województwie kieleckim

obowiązek uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki), ustalony zarządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 19 września 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych (Monitor Polski Nr A-39, poz. 1228 i Nr A-96, poz. 1341), oraz obowiązek odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zboża na rzecz Państwa (odsypy), ustalony rozporządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (Dz. U. R P. z 1950 r. Nr 2, poz. 8 i Nr 28, poz. 263).

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1) co do powiatu nowotarskiego w województwie krakowskim od dnia 9 listopada 1951 r.,
2) co do powiatu oświęcimskiego w województwie krakowskim od dnia 11 listopada 1951 r.,
3) co do powiatu strzeleckiego w województwie opolskim od dnia 11 listopada 1951 r.,
4) co do powiatu opoczyńskiego w województwie kieleckim od dnia 20 listopada 1951 r.