Zniesienie bonów towarowych w obrocie produktami naftowymi.

Monitor Polski

M.P.1958.24.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 3 kwietnia 1958 r.
w sprawie zniesienia bonów towarowych w obrocie produktami naftowymi.

W wykonaniu § 11 uchwały nr 87 Rady Ministrów z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie ujednolicenia cen produktów naftowych zarządza się, co następuje:
Znosi się bony towarowe w obrocie produktami naftowymi.
1.
Sprzedaż detaliczna produktów naftowych w stacjach benzynowych przedsiębiorstw obrotu produktami naftowymi "CPN" odbywać się będzie wyłącznie za gotówkę.
2.
Stacje benzynowe "CPN" obowiązane są na sprzedaną ilość produktów naftowych wystawiać odbiorcy rachunki z podaniem pobranej należności.
1.
W terminie do dnia 31 grudnia 1958 r. wojewódzkie przedsiębiorstwa obrotu produktami naftowymi "CPN" odkupywać będą od uprawnionych posiadaczy zakupione przez nich z ważnością na rok 1958 bony towarowe nie zrealizowane do dnia 13 kwietnia 1958 r.
2.
Zwrot należności za wycofane z obiegu bony towarowe następować będzie po cenach nominalnych, po jakich zostały zakupione.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 1958 r.