Monitor Polski

M.P.2008.19.203

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 marca 2008 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie zmienionych wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.1)) ogłasza się, że:
1) zmienione wzory umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744, z 2006 r. Nr 7, poz. 43 oraz z 2007 r. Nr 58, poz. 395 i Nr 140, poz. 991) dla:
a) Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci Krajowego Systemu Usług (KSU),
b) Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu,
c) Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Poddziałanie 1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital,
d) Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm,
e) Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką,
f) Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line,
g) Pomocy technicznej

zostały ogłoszone na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: "Unia dla przedsiębiorczych. Program konkurencyjność", pod adresem:

http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/Dokumenty/umowy/;

2) zmienione wzory, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.