Monitor Polski

M.P.2019.723

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 2019 r.
§  1.  Zmienione wytyczne (MIiR/2014-2020/18(05)) w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj w zakładce: Co robimy/Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2014-2020 oraz na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.