Monitor Polski

M.P.2013.762

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 września 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1
z dnia 11 września 2013 r.
w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) ogłasza się, że:
1) zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/H/7/(8)/08/2013 w zakresie projektów indywidualnych, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne MRR/Obowiązujące/Horyzontalne oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie/Wytyczne horyzontalne - obowiązujące;
2) zmienione wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 28 sierpnia 2013 r.
1 Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).