Monitor Polski

M.P.2016.278

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 marca 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 4 marca 2016 r.
o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349, 1240, 1358 i 1890) ogłasza się, co następuje:
1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju pod adresem: www.efs.2007-2013.gov.pl w zakładce Prawo i dokumenty/Dokumenty/Dokumenty programowe;
2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stosuje się od dnia 29 stycznia 2016 r.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).