Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu państwa na 1991 r.

Monitor Polski

M.P.1991.33.242

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1991 r.

UCHWAŁA Nr 141
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 października 1991 r.
w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu państwa na 1991 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 1991 z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 89 i Nr 86, poz. 391) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Ustala się subwencje ogólne dla gmin w kwocie 6.582.000 mln zł, w tym rezerwę celową na niezbędne uzupełnienie subwencji ogólnych w kwocie 1.143.303 mln zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 października 1991 r.