Monitor Polski

M.P.1953.A-107.1433

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 18 listopada 1953 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Rolnym przekształca się specjalizację przetwórstwa rolnego w sekcję technologii rolnej.
§  2. Zakład Rolniczego Studium Zaocznego przy Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie wydziela się jako pozawydziałową jednostkę organizacyjną przy tej szkole.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 listopada 1953 r.