Monitor Polski

M.P.2018.295

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 13 marca 2018 r.
o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "DIALOG"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) ogłasza się, co następuje:
Z dniem 20 marca 2018 r. wprowadza się następującą zmianę zasad finansowania programu pod nazwą "DIALOG" 2 :

W ramach programu o przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się również uczelnie, o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, dla których środki te nie będą stanowiły pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).
2 Program pod nazwą "DIALOG" został ustanowiony z dniem 1 lipca 2016 r. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "DIALOG" został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 30 czerwca 2016 r. (M.P. poz. 596).