Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. - M.P.2019.397 - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2019.397

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261, z 2018 r. poz. 723, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 38) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1:
a)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Departament Legislacji i Dobrych Praktyk Kontraktowych;",

b)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Departament Studiów i Analiz;",

c)
po pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) Biuro Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. W Prokuratorii Generalnej pełnione są funkcje:

1) dyrektora generalnego, o którym mowa w § 7a;

2) dyrektorów i wicedyrektorów departamentów oraz biur, o których mowa w § 3 ust. 1;

3) naczelników wydziałów w departamentach, o których mowa w § 3 ust. 2;

4) naczelników samodzielnych wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 3;

5) wizytatorów, o których mowa w § 9;

6) członków Komisji Dyscyplinarnej Prokuratorii Generalnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Prokuratorii Generalnej, o których mowa w art. 88 ust. 2 ustawy;

7) rzecznika dyscyplinarnego Prokuratorii Generalnej, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy;

8) rzecznika prasowego, o którym mowa w § 10.";

3)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Dyrektor generalny zapewnia, w imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej, funkcjonowanie i warunki działania Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.";

4)
w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Prokuratorii Generalnej:

1) może pisemnie upoważnić wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów i biur, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz innych radców zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do podejmowania rozstrzygnięć w jego imieniu w określonych przez niego sprawach;

2) ustala zakresy czynności dyrektora generalnego, osób, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, o których mowa w § 3 ust. 3.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.