Monitor Polski

M.P.2016.171

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lutego 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1150, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M.P. z 2014 r. poz. 585) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) rzecznik prasowy, o którym mowa w § 10a.";

2) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. Prezes Prokuratorii Generalnej może powierzyć starszemu radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej funkcję rzecznika prasowego, określając zakres jego zadań. Z funkcji rzecznika prasowego Prezes Prokuratorii Generalnej może zwolnić w każdym czasie.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.