Monitor Polski

M.P.2017.1189

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 786 i 962) zarządza się, co następuje:
§  1.  W statucie Państwowej Inspekcji Pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. poz. 657, z 2009 r. poz. 76 oraz z 2011 r. poz. 19 i 851), w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Głównego Inspektoratu Pracy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Głównego Inspektora Pracy;

2) Departament Budżetu i Finansów;

3) Departament Informatyki;

4) Departament Kadr i Szkoleń;

5) Departament Legalności Zatrudnienia;

6) Departament Nadzoru i Kontroli;

7) Departament Organizacyjny;

8) Departament Planowania, Analiz i Statystyki;

9) Departament Prawny;

10) Departament Prewencji i Promocji;

11) Sekcja Audytu Wewnętrznego;

12) Sekcja Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy;

13) Sekcja Kontroli Wewnętrznej;

14) Biuro Informacji;

15) Kancelaria Tajna.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.