Monitor Polski

M.P.2016.1248

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 15 grudnia 2016 r.
o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551 oraz z 2016 r. poz. 337, 1579 i 2037) ogłasza się zmianę wykazu stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. poz. 329 oraz z 2016 r. poz. 232).
W tabeli:
1) lp. 41 otrzymuje brzmienie:
41.Art. 5 dyrektywy Rady 2008/71/WEArt. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 20 ust. 2 pkt 1 i ust. 2a ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

§ 1 ust. 3, § 3 ust. 3, § 4, § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 1635, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń"

Rolnik jest obowiązany oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, rolnik jest obowiązany dodatkowo oznakować tę świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.

2) lp. 55 otrzymuje brzmienie:
55.Art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 21/2004 w związku z art. 3 rozporządzenia nr 21/2004Art. 20a ust. 1 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzątRolnik, który posiada owce lub kozy, dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu owiec lub kóz przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).