Monitor Polski

M.P.2017.414

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 32
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 84 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (M.P. z 2013 r. poz. 664) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4580 z dnia 2 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Łódzkie w Polsce, CCI 2007PL161PO009, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9874 z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2016) 1296 final z dnia 2 marca 2016 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 1 046 023 918 euro, w tym 30 524 824 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 9 118 184 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9874 z dnia 21 grudnia 2011 r., wynosi odpowiednio 4 735 350 276,79 zł, w tym 138 185 878,25 zł i 41 278 018,97 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9874 z dnia 21 grudnia 2011 r.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
190,00258 376 23810,0028 708 505
290,00171 084 75510,0019 009 452
375,00286 860 35125,0095 620 066
485,0078 107 34715,0013 783 650
591,68120 765 7098,3210 960 890
690,00100 638 09110,0011 182 011
785,0030 191 42715,005 327 899
ogółem na RPO85,001 046 023 91815,00184 592 473
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.