Zmiana uchwały w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata... - M.P.2017.413 - OpenLEX

Zmiana uchwały w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2017.413

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 35
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 93 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (M.P. z 2013 r. poz. 635) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5085 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Podlaskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO014, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9377 z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2016) 2200 final z dnia 19 kwietnia 2016 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 672 542 971 euro, w tym 27 570 809 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 8 764 279 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K (2011) 9377 z dnia 21 grudnia 2011 r., wynosi odpowiednio 3 044 602 029,72 zł, w tym 124 813 052,34 zł i 39 675 891,03 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9377 z dnia 21 grudnia 2011 r.";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
163,16156 965 73436,8491 547 442
2100,00216 279 9610,000
385,4999 263 26114,5116 848 340
4100,0050 896 6310,000
586,9975 455 87613,0111 288 272
6100,0050 896 6310,000
7100,0022 784 8770,000
ogółem na RPO84,89672 542 97115,11119 684 054
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.