Monitor Polski

M.P.2020.403

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2020 r.

UCHWAŁA Nr 42
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Inicjatywy "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa"

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa" (M.P. poz. 862) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. Jeżeli zamiar skorzystania z usług przetwarzania w publicznych chmurach obliczeniowych jest związany z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) w związku z wysokim prawdopodobieństwem szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub ochroną zdrowia publicznego, do dnia upływu terminu wskazanego w art. 36 ust. 1 tej ustawy:

1) termin, o którym mowa w § 8, wynosi 2 dni;

2) kryteriów klasyfikacji systemów teleinformatycznych, które mogą korzystać z usług przetwarzania w Rządowej Chmurze Obliczeniowej lub w publicznych chmurach obliczeniowych określonych w załączniku nr 2 do uchwały w zakresie, w jakim dotyczą kategorii systemów teleinformatycznych, które mogą korzystać z usług przetwarzania w publicznych chmurach obliczeniowych w jurysdykcji krajowej, nie stosuje się.";

2) w załączniku nr 1 do uchwały w ust. 2 uchyla się pkt 1.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.