Monitor Polski

M.P.2016.1204

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2016 r.
§  1. W uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Członek Rady Ministrów informuje Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o każdym wyjeździe, z którym wiąże się dłuższa niż jednodniowa nieobecność w siedzibie urzędu.

2. Wyjazd na okres dłuższy niż trzy dni oraz wyjazd poza granice kraju wymagają zgody Prezesa Rady Ministrów.

3. Zgoda Prezesa Rady Ministrów jest udzielana na podstawie wniosku członka Rady Ministrów, składanego za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który zawiera informację o przyczynach i terminie wyjazdu, a w przypadku wyjazdu poza granice kraju, również zwięzłe uzasadnienie wyjazdu, ze wskazaniem kraju, organu lub instytucji zapraszającej oraz składu delegacji.".