Monitor Polski

M.P.2016.690

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art.  1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2015 r. poz. 805 i 1129 oraz z 2016 r. poz. 442, 479 i 514) w art. 84 ust. 7-10 otrzymują brzmienie:

"7. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku rokiem osoby albo wydarzenia oraz projekt uchwały związany z przypadającą rocznicą Marszałek Senatu kieruje do Komisji Ustawodawczej. Sprawozdawcą Komisji może być także senator niebędący jej członkiem, jeżeli jest wnioskodawcą projektu uchwały, senatorem popierającym wniosek albo członkiem komisji będącej wnioskodawcą.

8. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku rokiem osoby albo wydarzenia może być wniesiony do dnia 30 września poprzedniego roku. Do projektu dołącza się planowany ramowy program obchodów. Komisja Ustawodawcza przedstawia Senatowi sprawozdanie o projekcie do dnia 31 października.

9. Senat podejmuje nie więcej niż pięć uchwał w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Marszałek Senatu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu, może wydłużyć terminy, o których mowa w ust. 8.".

Art.  2.

Przepisu art. 84 ust. 8 zdanie drugie Regulaminu Senatu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą nie stosuje się do projektów uchwał w sprawach ustanowienia roku rokiem osoby albo wydarzenia, wniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

Art.  3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.