Monitor Polski

M.P.2019.680

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1. 

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) w art. 175 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Do czasu wniesienia przez posła odwołania Marszałek Sejmu może uchylić swoją decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu.".

Art.  2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.