Monitor Polski

M.P.2016.349

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) w art. 33a:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia może być wniesiony do dnia 30 kwietnia poprzedniego roku.";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komisja Kultury i Środków Przekazu do dnia 31 maja przedstawia Sejmowi sprawozdania o projektach, o których mowa w ust. 1. Komisja może wnioskować o przyjęcie najwyżej pięciu projektów, o których mowa w ust. 1.".

Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.