Monitor Polski

M.P.2015.1136

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) w art. 30 w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) ustalonym przez Marszałka Sejmu w przypadku zaistnienia innych niż określone w pkt 1-4 okoliczności powodujących konieczność dokonania wyboru.".

Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.