Zm.: zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Monitor Polski

M.P.1961.85.360

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 30 października 1961 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 17) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1953 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 24, poz. 143, z 1959 r. Nr 1, poz. 4 i z 1960 r. Nr 24, poz. 116) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8 wprowadza się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu:

"3. Od nie uiszczonych w terminie rat nabywcy są zobowiązani zapłacić odsetki zwłoki w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki, nie więcej jednak niż 20% zadłużenia.

4. W przypadkach trudności płatniczych wywołanych wyjątkowymi okolicznościami, jak nieurodzaj, powódź, pożar, gradobicie, śmierć lub ciężka choroba, mogą być udzielane ulgi w spłacie zapadłych należności. Ligi te polegają na odroczeniu terminu płatności raty na okres do lat pięciu lub na rozłożeniu zapadłych rat na terminy płatności rat następnych przypadających w okresie pięciu lat.

5. Za czas odroczenia lub rozłożenia na raty nie pobiera się odsetek zwłoki.";

2)
w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wykazy państwowych nieruchomości rolnych, przeznaczonych do sprzedaży, sporządzają organy administracji rolnej prezydiów powiatowych rad narodowych i przekazują je oddziałem Banku Rolnego z oznaczeniem obiektów, dla których są aktualne dowody pomiarowe i klasyfikacyjne."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.