Monitor Polski

M.P.1953.A-99.1367

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 27 października 1953 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 4 października 1951 r. w sprawie sposobu wystawiania recept przez lekarzy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 października 1951 r. w sprawie sposobu wystawiania recept przez lekarzy (Monitor Polski Nr A-90 poz. 1243) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku gdy przepisany w recepcie lek zawiera środek odurzający, recepta powinna zawierać oprócz danych wyszczególnionych w ust. 1 także adres chorego.";

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Recepta powinna być napisana czytelnie atramentem, ołówkiem kopiowym, stemplem bądź pismem maszynowym. Poprawki powinny być omówione i podpisane przez lekarza.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.