Monitor Polski

M.P.1960.36.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 kwietnia 1960 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych.

Na podstawie art. 12 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143, z 1956 r. Nr 55, poz. 251 i z 1957 r. Nr 32, poz. 140) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 50, poz. 293 i z 1959 r. Nr 29, poz. 135) skreśla się wyrazy "z wyjątkiem miast Koszalina i Słupska" oraz "z wyjątkiem miasta Szczecina".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się poczynając od roku podatkowego 1960.