§ 1. - Zm.: zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień.

Monitor Polski

M.P.1957.67.411

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 maja 1957 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 kwietnia 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień (Monitor Polski Nr 46, poz. 284) wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Przekazuje się prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, wynikające z art. 14 ust. 3 i 4 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439) w zakresie wyrażania zgody na powoływanie i odwoływanie dyrektorów i zastępców dyrektorów przedsiębiorstw budownictwa terenowego, podległych prezydiom powiatowych rad narodowych."