§ 1. - Zm.: zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

Monitor Polski

M.P.1961.66.285

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.
§  1.
W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 1, poz. 3, z 1959 r. Nr 4, poz. 16, Nr 25, poz. 115, Nr 37, poz. 169 i Nr 55, poz. 261, z 1960 r. Nr 42, poz. 204, Nr 52, poz. 249, Nr 58, poz. 275 i Nr 69, poz. 323 oraz z 1961 r. Nr 9, poz. 55) w części "A. w zakresie budżetu centralnego" dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) Domy Wypoczynkowe Instytutu Badań Jądrowych w Kowarach i w Jeziorowskich".