Zm.: zarządzenie z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie zaopatrywania inwalidów wojskowych w przedmioty ortopedyczne.

Monitor Polski

M.P.1958.45.261

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 maja 1958 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie zaopatrywania inwalidów wojskowych w przedmioty ortopedyczne.

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 51 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1956 r. Nr 59, poz. 286) oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 2, poz. 6) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie zaopatrywania inwalidów wojskowych w przedmioty ortopedyczne (Monitor Polski z 1955 r. Nr 70, poz. 887 i z 1956 r. Nr 38, poz. 451) wprowadza się następującą zmianę:

Po § 17 dodaje się nowy § 17a w brzmieniu:

"§ 17a.

1. Jeżeli mimo dwukrotnego wezwania i uprzedzenia o skutkach niezgłoszenia się, inwalida nie zgłosi się w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia drugiego wezwania w celu dokonania przymiarki lub po odbiór zamówionego przedmiotu ortopedycznego i nie usprawiedliwi niestawienia się, ponowne zaopatrzenie inwalidy w przedmiot ortopedyczny może nastąpić dopiero po upływie okresu, na jaki zamówiony, a nie odebrany przedmiot ortopedyczny powinien mu służyć.

2. Nie odebrany w terminie określonym w ust. 1 przedmiot ortopedyczny podlega rozbiórce. Kwotą stanowiącą różnicę między wartością nie odebranego przedmiotu ortopedycznego a uzyskaną z rozebranego przedmiotu należy obciążyć zleceniodawcę."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.