§ 1. - Zm.: zarządzenie z dnia 16 grudnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy... - M.P.1959.17.75 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: zarządzenie z dnia 16 grudnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1959.17.75

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 grudnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym (Monitor Polski Nr 101, poz. 587) - wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) o rejonowej hurtowni - należy przez to rozumieć właściwą rejonową hurtownię podległą Centrali Handlowej Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych; wykaz rejonowych hurtowni podany jest w załączniku nr 3 do zarządzenia";

2)
użyte w następnych paragrafach określenie "biuro sprzedaży" zastępuje się w odpowiednich przypadkach określeniem "rejonowa hurtownia";
3)
w § 11 ust. 1 liczbę 9 zastępuje się liczbą 10;
4)
załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"WYKAZ HURTOWNI PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ WYROBÓW BLASZANYCH WRAZ Z ZASIĘGIEM ICH DZIAŁANIA

Lp.HurtowniaTerytorialny zasięg działania
1.Hurtownia Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych

Białystok, Szosa Wschodnia 115

województwo białostockie
2.Hurtownia Artykułów Metalowych

Gdańsk, Długi Targ 33/34

województwo gdańskie i olsztyńskie
3.Hurtownia Artykułów Metalowych

Katowice, Paderewskiego 27

województwo katowickie
4.Hurtownia Artykułów Metalowych

Kraków, Kopernika 6

m. Kraków i województwo krakowskie
5.Hurtownia Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych

Lublin, ul. Boczna Obrońców Pokoju 3

województwo lubelskie
6.

^

Hurtownia Artykułów Metalowych

Łódź, Brakowa 12

województwo łódzkie i m. Łódź
7.

^

Hurtownia Artykułów Metalowych

Poznań, Szewska 18

m. Poznań oraz województwo poznańskie i województwo zielonogórskie
8.

^

Hurtownia Artykułów Metalowych

Radom, Żeromskiego 12

województwo kieleckie
9.

^

Hurtownia Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych

Rzeszów, ul. Langiewicza

województwo rzeszowskie
10.

^

Hurtownia Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych

Szczecin, ul. Kaszubska 5

województwo szczecińskie
11.

^

Hurtownia Artykułów Metalowych

Toruń, 22 Lipca 33/35

województwo bydgoskie
12.

^

Hurtownia Artykułów Instalacyjno-Sanitarnych

Warszawa, ul. Kolejowa 15/17

m. st. Warszawa i województwo warszawskie
13.

^

Hurtownia Artykułów Metalowych

Wrocław, Tęczowa 79/81

m. Wrocław, województwo wrocławskie i województwo opolskie"