Monitor Polski

M.P.1963.3.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 1962 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 9, poz. 74) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-34, poz. 494, z 1954 r. Nr A-48, poz. 668, z 1955 r. Nr 127, poz. 1633, z 1956 r. Nr 40, poz. 513 i z 1960 r. Nr 31, poz. 148) dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

"13) z najmu lokali mieszkalnych za czas najmu powyżej lat pięciu, jeżeli w tym czasie nie nastąpiła zmiana w osobie najemcy lub wynajmującego i podatek od nabycia praw majątkowych z najmu lokali był uiszczony co najmniej za lat pięć; jeżeli od nabycia praw z najmu lokali mieszkalnych uiszczony był podatek od nabycia praw majątkowych za okres krótszy niż lal 5, a następnie zostanie zawarta pisemna umowa najmu, to od nabycia praw z umowy najmu stwierdzonej pismem należy pobrać podatek w wysokości różnicy między podatkiem należnym za lat 5 a uiszczonym już poprzednio,".

"14) z przelewu wierzytelności osoby fizycznej należnych jej od jednostek budżetowych lub podmiotów gospodarki uspołecznionej dokonanego na pokrycie zobowiązań tej osoby wobec jednostek budżetowych lub podmiotów gospodarki uspołecznionej."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.