Monitor Polski

M.P.1956.59.718

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 czerwca 1956 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 10 maja 1955 r. w sprawie wydawania zleceń na kolejowe bilety kredytowane osobom biorącym udział w akcji pomocy żniwnej i zbioru okopowych w państwowych gospodarstwach rolnych.

Na podstawie § 16 ust. 2 uchwały nr 209a Prezydium Rządu z dnia 19 marca 1955 r. w sprawie zabezpieczenia rolnictwa w siłę roboczą na okresy szczytowego natężenia robót (Monitor Polski Nr 30, poz. 293) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 maja 1955 r. w sprawie wydawania zleceń na kolejowe bilety kredytowane osobom biorącym udział w akcji pomocy żniwnej i zbioru okopowych w państwowych gospodarstwach rolnych (Monitor Polski Nr 49, poz. 483) wprowadza się następującą zmianę:

w § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) rachunki dla zespołów państwowych gospodarstw rolnych przy przejazdach osób poza teren województwa wysyłającego należy wystawiać według przeciętnej stawki wynoszącej 54 zł od osoby (w jedną stronę), w przypadkach zaś przejazdu osób w granicach województwa - według przeciętnej stawki wynoszącej 23 zł od osoby (w jedną stronę)."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.