Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Monitor Polski

M.P.1994.58.499

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 21 października 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 i z 1994 r. Nr 27, poz. 96) oraz w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (Monitor Polski Nr 68, poz. 604 i z 1994 r. Nr 12, poz. 98) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I170-180
II175-190
III180-200
IV185-210
V190-220
VI195-240
VII200-260
VIII205-280
IX210-300
X215-330
XI220-360
XII230-390
XIII240-420
XIV250-450
XV260-480
XVI270-510
XVII280-540
XVIII290-580
XIX300-620
XX310-660
XXI330-700