Zm.: zarządzenie w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych.

Monitor Polski

M.P.1973.38.232

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 1973 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 sierpnia 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych.

Na podstawie art. 78 ust. 5 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 września 1967 r. w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych (Monitor Polski Nr 52, poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Plan ruchu składa się z dwóch części:

1) części podstawowej - zawierającej podstawowe dane, nie wymagające regularnych zmian,

2) części szczegółowej - sporządzanej na okres dwóch lat, zawierającej szczegółowe dane dotyczące ruchu zakładu górniczego w tym okresie. Okres ten w szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek kierownika ruchu zakładu górniczego, może być skrócony przez okręgowy urząd górniczy do jednego roku.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do zakładów górniczych:

1) odkrywkowych, dla których plany ruchu sporządza się w całości na okresy 2-letnie, oraz

2) odkrywkowych prowadzących roboty górnicze w mniejszym rozmiarze, dla których plany ruchu sporządza się w całości na okresy 5-letnie.

3. Zaliczenia zakładów górniczych odkrywkowych do zakładów, do których ma zastosowanie przepis ust. 2 pkt 2, dokonuje okręgowy urząd górniczy po zasięgnięciu opinii jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem górniczym.

4. W razie gdy ruch zakładu górniczego ma trwać krócej niż wynoszą okresy wymienione w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, plan ruchu sporządza się na czas trwania ruchu zakładu górniczego.";

2)
w § 3 ust. 1 skreśla się pkt 3, a dotychczasowy pkt 4 oznacza się jako pkt 3.
Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do planów ruchu (dodatków do planu ruchu) sporządzanych na rok 1974 i lata następne.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.