Monitor Polski

M.P.1985.19.149

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 1 lipca 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w uspołecznionych zakładach pracy oraz obowiązków tych zakładów wobec pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 32, poz. 216 i z 1984 r. Nr 21, poz. 101) zarządza się, co następuje:
§  1. W Ramowym statucie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 maja 1983 r. w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w uspołecznionych zakładach pracy oraz obowiązków tych zakładów wobec pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (Monitor Polski Nr 19, poz. 110), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 32 w ust. 1 skreśla się pkt 2,
2) w § 34 skreśla się wyrazy "i na książeczkach oszczędnościowych".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1985 r.