Monitor Polski

M.P.1985.11.93

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 22 kwietnia 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i wysokości stawek wynagrodzeń rzeczoznawców za opracowanie ocen i opinii.

Na podstawie § 15 uchwały nr 178 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1967 r. w sprawie zasad organizacji rzeczoznawstwa (Monitor Polski Nr 42, poz. 201) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 sierpnia 1982 r. w sprawie zasad i wysokości stawek wynagrodzeń rzeczoznawców za opracowanie ocen i opinii (Monitor Polski Nr 21, poz. 186) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Wynagrodzenie rzeczoznawcy za opracowanie ocen i opinii ustala się w wysokości od 130 do 230 zł za godzinę pracy.

2. Wysokość wynagrodzenia rzeczoznawcy za godzinę pracy w granicach określonych w ust. 1 ustala się w zależności od trudności oraz czasu i warunków opracowania oceny lub opinii."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.