Zm.: zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatków od prowizji z tytułu sprzedaży niektórych znaków wartościowych.

Monitor Polski

M.P.1991.4.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 stycznia 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatków od prowizji z tytułu sprzedaży niektórych znaków wartościowych.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1990 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatków od prowizji z tytułu sprzedaży niektórych znaków wartościowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 255) w § 1 w ust. 2 po wyrazach "w 1990 r." dodaje się wyrazy "i w 1991 r."
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.