Monitor Polski

M.P.1988.17.139

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 maja 1988 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczek na przejazdy taksówkami w podróżach służbowych poza granicami kraju.

Na podstawie § 18 ust. 5 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1985 r. w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju (Monitor Polski Nr 20, poz. 154 i Nr 30, poz. 202) zarządza się, co następuje:
§  1. W wykazie państw, przy wyjazdach do których pracownik otrzymuje zaliczkę na przejazdy taksówkami, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczek na przejazdy taksówkami w podróżach służbowych poza granicami kraju (Monitor Polski z 1986 r. Nr 2, poz. 11) po pozycji 80 dodaje się pozycje 81–87 w brzmieniu:

"81. Bahrain

82. Botswana

83. Katar

84. Lesotho

85. Swaziland (Ngwane)

86. Zimbabwe

87. Wybrzeże Kości Słoniowej".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.