Zm.: zarządzenie w sprawie wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych.

Monitor Polski

M.P.1991.36.265

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1991 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 października 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych.

Na podstawie art. 35 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96 i z 1991 r. Nr 53, poz. 227) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych (Monitor Polski Nr 13, poz. 102) w § 1 w ust. 1 wyraz "dwukrotnego" zastępuje się wyrazami "czterech piątych".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1991 r.