Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1990.35.284

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 24 września 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 202, z 1987 r. Nr 22, poz. 128 oraz z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 183) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 1988 r w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 215, z 1989 r. Nr 12, poz. 97, Nr 32, poz. 246 oraz z 1990 r. Nr 11, poz. 85) wprowadza się następujące zmiany:
A.
W wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia:
1.
W części A. Jednostki organizacyjne szkół wyższych:
1)
w pozycji I Uniwersytety:
a)
pod lp. 5 Uniwersytet Łódzki - Minister Edukacji Narodowej - Wydział Filologiczny, w rubryce 4 stawia się przecinek i dodaje wyrazy "bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej",
b)
pod lp. 9 Uniwersytet Warszawski - Minister Edukacji Narodowej, w rubryce 2 dodaje się wyrazy "Wydział Ekonomiczny", a w rubryce 4 dodaje się wyrazy "doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii";
2)
w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, wyższe szkoły inżynierskie, Wojskowa Akademia Techniczna:
a)
pod lp. 3 Politechnika Gdańska - Minister Edukacji Narodowej, w rubryce 2 wyrazy "Wydział Mechaniczny Technologiczny" zastępuje się wyrazami "Wydział Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji",
b)
pod lp. 12 Politechnika Warszawska - Minister Edukacji Narodowej, w rubryce 2 wyrazy "Wydział Mechaniczny Technologiczny" zastępuje się wyrazami "Wydział Mechaniczny Technologii i Automatyzacji",
c)
pod lp. 14 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Minister Edukacji Narodowej - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, w rubryce 4 stawia się przecinek i dodaje wyraz "elektroniki";
3)
w pozycji 5 Akademie rolnicze:
a)
pod lp. 5 Akademia Rolnicza w Poznaniu - Minister Edukacji Narodowej, w rubryce 2 dodaje się wyrazy "Wydział Melioracji Wodnych", a w rubryce 4 dodaje się wyrazy "doktora nauk rolniczych w zakresie melioracji wodnych",
b)
pod lp. 8 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza w Warszawie - Minister Edukacji Narodowej, w rubryce 2 wyrazy "Wydział Melioracji Wodnych" zastępuje się wyrazami "Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska" oraz wyrazy "Wydział Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego" zastępuje się wyrazami "Wydział Żywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego".
2.
W części D. Jednostki badawczo-rozwojowe dodaje się lp. 67 w brzmieniu:
Lp.Nazwa JednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
"67Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława StaszicaMinister Przemysłudoktora nauk technicznych w zakresie metalurgii
B.
W wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia:

W części A. Jednostki organizacyjne szkół wyższych:

1)
w pozycji I Uniwersytety pod lp. 5 Uniwersytet Łódzki - Minister Edukacji Narodowej - Wydział Filologiczny, w rubryce 4 stawia się przecinek i dodaje wyrazy "bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej";
2)
w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna:
a)
pod lp. 8 Politechnika Warszawska - Minister Edukacji Narodowej, w rubryce 2 wyrazy "Wydział Mechaniczny Technologiczny" zastępuje się wyrazami "Wydział Mechaniczny Technologii i Automatyzacji", również w rubryce 2 dodaje się wyrazy "Instytut Inżynierii Materiałowej", a w rubryce 4 dodaje się wyrazy "doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej",
b)
pod lp. 11 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - Minister Obrony Narodowej - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, w rubryce 4 stawia się przecinek i dodaje wyrazy "geodezji i kartografii";
3)
w pozycji V Akademie rolnicze:
a)
pod lp. 2 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Minister Edukacji Narodowej, w rubryce 2 dodaje się wyrazy "Wydział Leśny", a w rubryce 4 dodaje się wyrazy "doktora habilitowanego nauk leśnych",
b)
pod lp. 7 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza w Warszawie - Minister Edukacji Narodowej, w rubryce 2 wyrazy "Wydział Melioracji Wodnych" zastępuje się wyrazami "Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.