Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1990.11.85

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 202, z 1987 r. Nr 22, poz. 128 oraz z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 183) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 1988 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 215 oraz z 1989 r. Nr 12, poz. 97 i Nr 32, poz. 246) wprowadza się następujące zmiany:
A.
W wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia:
1.
W części A. Jednostki organizacyjne szkół wyższych:
1)
w pozycji I Uniwersytety:
a)
pod lp. 1 Uniwersytet Gdański - Minister Edukacji Narodowej - Wydział Ekonomiki Produkcji, w rubryce 4 stawia się przecinek i dodaje wyrazy "organizacji i zarządzania",
b)
pod lp. 5 Uniwersytet Łódzki - Minister Edukacji Narodowej - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, w rubryce 4 stawia się przecinek i dodaje wyrazy "chemii fizycznej i teoretycznej, chemii nieorganicznej",
c)
pod lp. 10 Uniwersytet Wrocławski - Minister Edukacji Narodowej - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, w rubryce 4 stawia się przecinek i dodaje wyraz "psychologii",
d)
pod lp. 10 Uniwersytet Wrocławski - Minister Edukacji Narodowej, w rubryce 2 dodaje się wyrazy "Instytut Matematyczny", a w rubryce 4 dodaje się wyrazy "doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki";
2)
w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, wyższe szkoły inżynierskie, Wojskowa Akademia Techniczna pod lp. 7 Politechnika Łódzka - Minister Edukacji Narodowej, w rubryce 2 dodaje się wyrazy "Wydział Włókienniczy", a w rubryce 4 dodaje się wyrazy "doktora nauk technicznych w zakresie włókiennictwa";
3)
w pozycji V Akademie rolnicze pod lp. 6 Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna im. Georgi Dymitrowa w Siedlcach - Minister Edukacji Narodowej - Wydział Rolniczy, w rubryce 4 stawia się przecinek i dodaje wyraz "zootechniki".
2.
W części B. Samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego pod lp. 3 Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, w rubryce 3 wyrazy "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności" zastępuje się wyrazami "Minister Transportu i Gospodarki Morskiej".
3.
W części D. Instytuty naukowo-badawcze:
1)
w tytule wyrazy "Instytuty naukowo-badawcze" zastępuje się wyrazami "Jednostki badawczo-rozwojowe",
2)
pod lp. 10 Państwowy Instytut Geologiczny i lp. 11 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w rubryce 3 wyrazy "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa",
3)
pod lp. 23 Instytut Badawczy Leśnictwa, w rubryce 3 wyrazy "Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa",
4)
pod lp. 24-36, w rubryce 3 wyrazy "Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej" zastępuje się wyrazami "Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej",
5)
pod lp. 38 Instytut Łączności, w rubryce 3 wyrazy "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności" zastępuje się wyrazami "Minister Łączności",
6)
pod lp. 39 Instytut Morski i lp. 40 Morski Instytut Rybacki, w rubryce 3 wyrazy "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności" zastępuje się wyrazami "Minister Transportu i Gospodarki Morskiej",
7)
pod lp. 59 Instytut Gospodarki Narodowej, w rubryce 3 wyrazy "Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania",
8)
dodaje się lp. 64, 65 i 66 w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
"64Instytut FinansówMinister Finansówdoktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
65Instytut Ochrony ŚrodowiskaMinister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwadoktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska
66Instytut Technologii Materiałów ElektronicznychMinister Przemysłudoktora nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej"
B.
W wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia:
1.
W części A. Jednostki organizacyjne szkół wyższych:
1)
w pozycji I Uniwersytety:
a)
pod lp. 5 Uniwersytet Łódzki - Minister Edukacji Narodowej, w rubryce 2 dodaje się wyrazy "Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii", a w rubryce 4 dodaje się wyrazy "doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii fizycznej i teoretycznej, chemii nieorganicznej, chemii organicznej",
b)
pod lp. 10 Uniwersytet Wrocławski - Minister Edukacji Narodowej, w rubryce 2 dodaje się wyrazy "Instytut Matematyczny", a w rubryce 4 dodaje się wyrazy "doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki";
2)
w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna:
a)
pod lp. 1 Politechnika Częstochowska - Minister Edukacji Narodowej, w rubryce 2 dodaje się wyrazy "Wydział Budowy Maszyn", a w rubryce 4 dodaje się wyrazy "doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki",
b)
pod lp. 5 Politechnika Łódzka - Minister Edukacji Narodowej, w rubryce 2 dodaje się wyrazy "Wydział Włókienniczy", a w rubryce 4 dodaje się wyrazy "doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie włókiennictwa";
3)
w pozycji IX Akademie wychowania fizycznego dodaje się lp. 3 w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
"3Akademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuKomitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznejdoktora habilitowanego nauk kultury fizycznej"
Wydział Wychowania Fizycznego
2.
W części C. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk dodaje się lp. 34 w brzmieniu:
Lp.Nazwa placówki naukowejNazwa stopnia naukowego
123
"34Instytut Farmakologiidoktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej"
3.
W części D. Instytuty naukowo-badawcze:
1)
w tytule wyrazy "Instytuty naukowo-badawcze" zastępuje się wyrazami "Jednostki badawczo-rozwojowe",
2)
pod lp. 4 Państwowy Instytut Geologiczny i lp. 5 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w rubryce 3 wyrazy "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa",
3)
pod lp. 9 Instytut Badawczy Leśnictwa, w rubryce 3 wyrazy "Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa",
4)
pod lp. 10-18, w rubryce 3 wyrazy "Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej" zastępuje się wyrazami "Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej",
5)
pod lp. 30 Instytut Gospodarki Narodowej, w rubryce 3 wyrazy "Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.