Zm.: zarządzenie w sprawie uzupełnienie tabeli dodatków funkcyjnych dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1965.62.332

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 września 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uzupełnienia tabeli dodatków funkcyjnych dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) oraz § 8 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. z 1958 r. Nr 74, poz. 376, z 1961 r. Nr 43, poz. 230 i z 1963 r. Nr 43, poz. 239), zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli dodatków funkcyjnych dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Monitor Polski z 1960 r. Nr 69, poz. 325 i z 1962 r. Nr 12, poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 po pozycji 20 dodaje się pozycję 21 w brzmieniu:

"21. Kierownik zakładu anatomopatologicznego lub prosektorium, pełniący funkcję nadzoru i opieki nad prosektorami przyuczonymi:

- w liczbie do 3 prosektorów 500 zł,

- w liczbie ponad 3 prosektorów 700 zł."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.