Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1964.49.238

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 1 lipca 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 102, poz. 551) ust. 4 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

"a) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, zwłaszcza podrostów i nalotów, z pozostawieniem w ziemi karpiny, a w razie potrzeby również wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i hodowlanych po porozumieniu z konserwatorem przyrody".

2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.