Monitor Polski

M.P.1964.76.354

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 listopada 1964 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 listopada 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uwzględnienia w ewidencji pracowników i osób pobierających naukę danych dotyczących stosunku tych osób do powszechnego obowiązku wojskowego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1959 r. w sprawie uwzględnienia w ewidencji pracowników i osób pobierających naukę danych dotyczących stosunku tych osób do powszechnego obowiązku wojskowego (Monitor Polski Nr 94, poz. 498) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) nazwę i numer wojskowego dokumentu osobistego.",

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Odnotowanie danych wymienionych w ust. 1 pkt 1 polega na wpisaniu jednego z następujących określeń:

1) w stosunku do mężczyzn:

a) przedpoborowy,

b) poborowy,

c) odbywający zasadniczą służbę wojskową,

d) przeniesiony do rezerwy,

e) zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego;

2) w stosunku do kobiet:

a) przeniesiona do rezerwy,

b) zwolniona od obowiązku wojskowego kobiet.

3. Określeń wymienionych w ust. 2 używa się w ewidencji personalnej pracowników i osób pobierających naukę w stosunku do następujących osób:

1) "przedpoborowy" - do mężczyzn od początku do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat życia;

2) "poborowy" - do mężczyzn od początku tego roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia, do końca tego roku kalendarzowego, w którym kończą 23 lata życia, a jeżeli korzystają z odroczenia zasadniczej służby wojskowej z tytułu odbywania studiów w szkołach wyższych - do końca tego roku kalendarzowego, w którym kończą 25 lat życia, jeżeli w tym czasie nie zostali przeniesieni do rezerwy lub zwolnieni od powszechnego obowiązku wojskowego, jak również do mężczyzn starszych - do ukończenia 50 lat życia, którzy z jakichkolwiek powodów nie stawali do poboru, oraz do mężczyzn, którzy zostali zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy;

3) "odbywający zasadniczą służbę wojskową" - do żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową pełnioną w jednym nieprzerwanym okresie, albo pełnioną w kilku okresach w ciągu 3 lat, jak również pełnioną w systemie obrony terytorialnej (art. 52 ust. 1 i 2 oraz art. 55 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 20, poz. 108);

4) "przeniesiony do rezerwy" - do mężczyzn przeniesionych do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej lub bez odbycia tej służby;

5) "zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego" - do mężczyzn zwolnionych od powszechnego obowiązku wojskowego wskutek przekroczenia ustawowej granicy wieku lub uznania ich ze względu na stan zdrowia za zupełnie niezdolnych do służby wojskowej (kategoria "E");

6) "przeniesiona do rezerwy" - do kobiet w wieku od 18 do 40 lat życia, a posiadających stopień oficerski lub stopień chorążego - do 50 lat życia, które:

a) zostały poddane rejestracji wojskowej zarządzonej na podstawie art. 111 i 112 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym oraz zostały uznane za zdolne do służby wojskowej kobiet i przeniesione do rezerwy,

b) ukończyły w ramach studium wojskowego wojskowe szkolenie studentów szkól wyższych i zostały przeniesione do rezerwy,

c) zostały zwolnione z czynnej służby wojskowej i przeniesione do rezerwy;

7) "zwolniona od obowiązku wojskowego kobiet" - do kobiet, które były przeznaczone do służby wojskowej kobiet, jednak wskutek przekroczenia ustawowej granicy wieku (pkt 6) lub uznania, ich ze względu na stan zdrowia za niezdolne do służby wojskowej kobiet albo z innych względów zostały zwolnione od tego obowiązku,"

2) w § 3 wyrazy "art. 102" zastępuje się wyrazami "art. 108";
3) w § 5 ust. 1 wyrazy "art. 95-98" zastępuje się wyrazami "art. 100-104".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.