Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

Monitor Polski

M.P.1996.84.749

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 grudnia 1996 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1986 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 oraz z 1996 r. Nr 77, poz. 367) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych (Monitor Polski Nr 66, poz. 744 i z 1996 r. Nr 59, poz. 553) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w województwie bydgoskim:

a) Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Chojnicach z siedzibą w Tucholi, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice i Tuchola,

b) Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu gmin: Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Rogowo i Żnin,";

2)
skreśla się pkt 2;
3)
dotychczasowe pkt 3-5 oznacza się jako pkt 2-4;
4)
po pkt 4 dodaje się nowy pkt 5 w brzmieniu:

"4) w województwie łomżyńskim:

– Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Łomży z siedzibą w Kolnie, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu miasta Kolno oraz gmin: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Stawiski, Turośl i Zbójna,";

5)
pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) w województwie wrocławskim:

- Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy z siedzibą w Miliczu, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu gmin: Cieszków, Krośnice i Milicz."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.