Monitor Polski

M.P.1981.12.92

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1981 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 1981 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Metali Nieżelaznych.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1975 r. Nr 7, poz. 41) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 28 listopada 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Metali Nieżelaznych (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-17, poz. 208) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Nadzór nad instytutom sprawuje bezpośrednio Minister Hutnictwa.",

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Organizację i szczegółowy zakres działania instytutu określi statut nadany przez Ministra Hutnictwa.",

3) § 6 skreśla się.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.