Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości procentowego udziału pokrycia środków obrotowych przedsiębiorstw przemysłowych funduszami własnymi w obrocie.

Monitor Polski

M.P.1967.67.324

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 grudnia 1967 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości procentowego udziału pokrycia środków obrotowych przedsiębiorstw przemysłowych funduszami własnymi w obrocie.

Na podstawie § 35 ust. 9 i § 59 pkt 1 uchwały nr 276 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłowych i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 316) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie ustalenia wysokości procentowego udziału pokrycia środków obrotowych przedsiębiorstw przemysłowych funduszami własnymi w obrocie (Monitor Polski Nr 65, poz. 368) w § 1 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Jeśli stan funduszów własnych w obrocie i środki na rachunku "B" funduszu rozwoju przewyższają niezbędne potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa, o przedsiębiorstwo nie ulokuje równowartości nadwyżki na bankowym rachunku nadwyżek finansowych, bank finansujący może ustalić na okres jednego roku kalendarzowego, poczynając od 1 stycznia, wyższy udział funduszów własnych w obrocie w finansowaniu środków obrotowych, niż to wynika z przepisów ust. 1. Podwyższony udział nie może przekraczać 90% ogólnej wartości zapasów i nakładów przyszłych okresów, pomniejszonej o wartość zapasów i nakładów sezonowych, rezerw oraz zapasów nieprawidłowych.

4. Ustalenia banku dotyczące udziału funduszów własnych w obrocie w finansowaniu środków obrotowych są wiążące dla przedsiębiorstw."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.