Zm.: zarządzenie w sprawie urzędowego pobierania próbek materiału siewnego oraz opłaty za tę czynność.

Monitor Polski

M.P.1965.58.298

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 22 października 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie urzędowego pobierania próbek materiału siewnego oraz opłat za tę czynność.

Na podstawie art. 10 ust 3 i art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie (Dz. U. Nr 10, poz. 54) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 13 listopada 1961 r. w sprawie urzędowego pobierania próbek materiału siewnego oraz opłat za tę czynność (Monitor Polski Nr 89, poz. 378) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) za próbki sadzeniaków ziemniaka pobrane z plantacji:

a) za próbkę wielkości 200 sztuk kłębów - zł 30,

b) za próbkę wielkości 400 sztuk kłębów - zł 50,

c) za próbkę wielkości 600 sztuk kłębów - zł 70,

d) za próbkę wielkości 1000 sztuk kłębów - zł 90",

b)
dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) za próbki sadzeniaków ziemniaka pobrane z kopca, pryzmy itp.:

a) za próbkę wielkości 200 sztuk kłębów - zł 20,

b) za próbkę wielkości 400 sztuk kłębów - zł 35.";

2)
po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. Opłaty określone w § 9 pkt 5 i 6 obejmują również koszty związane z plombowaniem worków z próbkami sadzeniaków ziemniaka."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.